21 wyświetleń

Radca prawny – Adwokat

kancelaria.ogloszenia

Zapisz

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Radca prawny – Adwokat

Miejsce pracy: Warszawa

Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje radcy prawnego – adwokata w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa prawnego w zakresie mediów publicznych.

Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

 

Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:

Warszawa, do 31 grudnia 2020 r./20 godzin tygodniowo

Zakres zadań:

Świadczenie pomocy prawnej polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz sporządzaniu i opiniowaniu dokumentów, dotyczących zagadnień związanych z mediami publicznymi.

Wymagania:

Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej lub świadczenie obsługi prawnej na rzecz organów administracji publicznej.

Znajomość prawa w zakresie dotyczącym mediów publicznych, prawa medialnego, prawa pomocy publicznej oraz prawa własności intelektualnej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Termin składania dokumentów:

28 lutego 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesyłać na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Lub składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „Współpraca – Departament Mediów Publicznych”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailową.

Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
w innych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT w okresie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.”

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

Inspektor ochrony danych:

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4]która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[4] Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wyślij powiadomienie z podobnym ogłoszeniem
Pokaż 1–0 of 0 ofert