19 wyświetleń

Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym

Ogłoszenie wygasło
 • Te ogłoszenie wygasło!
Zapisz 1 miesiąc temu

w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym

ADRES URZĘDU:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • opiniuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień, umów cywilnoprawnych w celu zapewnienia ich poprawności formalnoprawnej;
 • sporządza opinie prawne, udziela porady prawne i konsultacje prawne pracownikom Urzędu w zakresie stosowania prawa;
 • sporządza i wnosi odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sporządza i wnosi skargi kasacyjne na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz pełni zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu;
 • sporządza i wnosi pozwy i inne pisma procesowe w sprawach cywilnych oraz pełni zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu;
 • sporządza pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez Prezesa Urzędu albo Dyrektora Generalnego Urzędu;
 • sporządza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia oraz przygotowuje pisma procesowe w ramach postępowania wszczętego na skutek skierowania tych zawiadomień, w tym korespondencje z Prokuraturą i Policją;
 • sporządza wystąpienia do innych instytucji i organów w sprawach wymagających uzyskania stanowiska dotyczącego wykładni i stosowania prawa w sprawach dotyczących Urzędu;
 • przekazuje propozycje wprowadzania zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2018r. poz. 1183 z późn.zm.) i rozporządzeń wykonawczych do niej na podstawie doświadczeń powstałych podczas opiniowania i stosowania przepisów.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok jako radca prawny
 • Uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Dobra znajomość Prawa lotniczego
 • Bardzo dobra znajomość postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
 • Wiedza z zakresu postępowania karnego
 • Wiedza z zakresu działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodu, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obsłudze prawnej spółek, administracji publicznej, samorządowej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość programów LEX lub Legalis, Eurolex, Lex Polonica

Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Dodatkowe informacje

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:

 • stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę;
 • dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
 • nagrody uznaniowe; – elastyczny czas pracy – rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 – 9.00
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.


Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów. Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce “Praca w ULC” przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow.

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce “Praca w ULC” http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 10 lutego 2021

W formie papierowej na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Punkt Obsługi Klienta

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:

“Oferta pracy LEP-4/2-5/2021”


Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji

Publicznej) lub na adres rekrutacja@ulc.gov.pl .Dokumenty należy złożyć do: 10.02.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 

Pozostałe informacje znajdują się na stronie: https://bip.ulc.gov.pl/praca-w-ulc

Oryginalne ogłoszenie znajduje się pod tym linkiem:
https://www.pracuj.pl/praca/radca-prawny-w-zespole-radcow-prawnych-w-departamencie-prawno-legislacyjnym-warszawa,oferta,1000716319?s=b679519d

Więcej informacji

Informacje o firmie

 • Ilość ogłoszeń 9
 • Lokalizacja: Warszawa

Kontakt