Najważniejsze prawa tymczasowo aresztowanego

Areszt tymczasowy stosuje się jako środek zapobiegawczy, polegający na odizolowaniu oskarżonego (podejrzanego) od świata zewnętrznego na czas, który oznaczonyjest w postanowieniu sądu – z zasady do 3 miesięcy. Po upływietego okresu sąd może przedłużyć tymczasowe aresztowanie, argumentując ten fakt szczególnymi okolicznościami sprawy. Co to oznacza dla osoby tymczasowo aresztowanej i jakie przysługują jej prawa w zaistniałej sytuacji?

Prawa tymczasowo aresztowanego –kontakt z bliskimi i prawnikiem

Prawa przysługujące osobie tymczasowo aresztowanej opisane są w Kodeksie karnym wykonawczym. Taka osoba powinna zostać poinformowana o przysługujących jej prawachnie zwłocznie po dokonaniu aresztu.

Tuż po osadzeniu podejrzanego wareszcie śledczym, ma on prawo zawiadomić o miejscu swojego pobytu najbliższą osobę lub inną osobę, stowarzyszenie, organizację bądź instytucję, jak również swojego obrońcę. W przypadku cudzoziemca może on zawiadomić właściwy urząd konsularny.

Tymczasowo aresztowanemu zapewniona jest możliwość kontaktu z obrońcą, w tym z adwokatem lub radcą prawnym. Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem, który będzie nas reprezentował.

Areszt tymczasowy – rozmowy telefoniczne i widzenia

Kontakt z prawnikiem nie może jednak być nawiązywany za pomocą własnych środków łączności, np. smartfonów, ponieważ tymczasowo aresztowany nie może posiadać środków łączności i urządzeń technicznych, które służą do rejestrowania oraz odtwarzania informacji ani sprzętu komputerowego.

Osoba tymczasowo aresztowana może więc korzystać z aparatu telefonicznego na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno -porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania, wyłącznie za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje.

Tymczasowo aresztowany ma również prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z najbliższą osobą. Sąd bądź prokurator mogą jednak odmówić wydania zgody na widzenie, jeśli uznają, że zachodzi uzasadniona obawa, co do wykorzystania widzenia w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego albo do popełnienia przestępstwa, a w szczególności podżegania do przestępstwa.

Od odmowy zgody na widzenie można odwołać się do sądu, który je wydał albo do prokuratora nadrzędnego, jeśli odmowę wydał prokurator.

Aby osoba tymczasowo aresztowana miała zapewnioną pełną realizację przysługujących jej praw, bardzo ważny jest jak najszybszy kontakt z prawnikiem bądź radcą prawnym. Taka pomoc prawa pozwoli nie tylko na obronę swoich praw wtoku postępowania karnego, ale również na zapewnienie humanitarnego traktowania podczas pobytu w areszcie.

tymczasowe aresztowanie

Szukasz lepszej pracy?

Znajdziesz ją na JobforLawyer.pl!

Zakładam konto

Szukam Pracownika

Szukam pracy