Umowa o pracę – jak powinna ona wyglądać?

Umowa o pracę jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Jednakże, zarówno pracodawca jak i pracownik powinni mieć świadomość co do tego, jakie elementy taki dokument powinien zawierać, aby być zgodnym z prawem. Tak, jak jest to też w wielu innych przypadkach tak i tutaj – nieznajomość prawa może nam bardzo zaszkodzić.

Ważne informacje wstępne, które warto sobie uświadomić

Istotną informacją jest to, że taka umowa koniecznie musi zostać zawarta na piśmie, co potwierdza zapis Kodeksu Pracy w art. 29 § 2. Oczywiście, trzeba sporządzić dwa, identyczne egzemplarze dla każdej ze stron i oba powinny zawierać stosowane podpisy. Ważne jest też to, że oprócz samej umowy, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o niektórych sprawach związanych z pracą w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

Obowiązek informacyjny dotyczy takich kwestii jak normy czasu pracy, wymiar urlopu jaki posiada pracownik, długość okresu wypowiedzenia, regulamin pracy jeśli taki obowiązuje, pory nocne, miejsce oraz termin wypłat wynagrodzenia za pracę, sposób zgłaszania swojej obecności i nieobecności w pracy (odbijanie kart, zgłoszenie nieobecności z wyprzedzeniem odpowiedniej osobie) czy też układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Czas w końcu na konkretne określenie tego, co w takiej umowie koniecznie powinno się znaleźć:

  • Oczywiście, koniecznie muszą zostać oznaczone obie strony zawieranej umowy. Powinny się więc znaleźć tutaj dokładne dane zarówno pracodawcy jak i zatrudnianego pracownika. Pracodawca wskazuje pełną nazwę firmy, jej siedzibę, KRS, NIP, PESEL, na który zarejestrowano firmę w CEIDG. Pracownik podaje pesel, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz ewentualnie numer rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzeń.
  • Konieczne jest określenie w umowie, jakiego rodzaju pracę ma wykonywać osoba zatrudniona.
  • Należy wskazać miejsce, w którym ma być wykonywana praca.
  • Trzeba określić jakie wynagrodzenie będzie otrzymywał pracownik w kwocie brutto.
  • Trzeba określić wymiar czasu pracy, a więc czy będzie to cały etat, pół etatu czy jakaś inna jego część.
  • Wskazanie na jaki okres zawierana jest umowa, może to być umowa na czas okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony.
  • Określenie terminu rozpoczęcia pracy.

Przygotowując taką właśnie umowę dobrze jest się posiłkować Kodeksem Pracy, który wiele kwestii wyjaśnia i precyzuje. Zawsze można też prosić o pomoc osoby, które się w takich kwestiach specjalizują.

Jesteś prawnikiem lub aplikantem? Szukasz dodatkowych zleceń lub nowej pracy?

Załóż konto na Jobforlawyer.pl! Codziennie nowe zlecenia!

Zakładam konto

Szukam Pracownika

Szukam pracy